Riki chez Violaine

Riki (ex Kiri),adopté par Violaine.